Služby

Úvod SlužbySpôsob poskytovania služieb


Svoje služby poskytujeme po individuálnej dohode klientom jednorázovo alebo pravidelne sa opakujúcich periodicitách nasledovne:


• externé poskytovanie služieb
• poskytovanie služieb v sídle klienta

Naša spoločnosť má na výkon svojich služieb poistenie Profesnej zodpovednosti za škodu v Generali Slovensko poisťovni, a.s.

 


Účtovníctvo

vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
• rekonštrukcia účtovníctva
• priebežná kontrola účtovných a daňových dokladov,
• spracovanie účtovnej závierky a výročnej správy,
• účtovné poradenstvo,
• vypracovanie vnútropodnikových smerníc
• konzultácie pri vypracovaní a vypracovanie daňového priznania


 

 


Mzdy

• komplexné spracovanie miezd
• vedenie personalistiky
• vypracovanie vnútropodnikových smerníc 

 


Ostatné služby


• zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy 
  (poisťovne, štatistika, obchodný register, atď.)
• vypracovanie knihy jázd 
• vedenie skladovej evidencie
• účasť na fyzickej inventúre
• archivácia